Montáž, servis a prestavba auta na plyn
All4car

Potrebné doklady pri prestavbe na LPG

 

Vidíte ten zoznam dokladov? Neľakajte sa, vybavíme ho za vás!

 

Možno ste sa pri pohľade na zoznam potrebných dokladov zľakli a odrádza vás to od prestavby na LPG. Robíte chybu! Neľakajte sa množstva informácií ani komplikovaných zákonov, pretože všetky veci okrem okresného úradu dopravy a polície za vás vybavíme my, ba dokonca vám pripravíme aj všetky potrebné dokumenty. Vy pôjdete s nami pripravenými dokumentami na okresný úrad dopravy a políciu. Ušetríme vám čas, nervy a tiež peniaze, pretože vybavenie potrebnej administrácie k prestavbe je u nás už v cene prestavby!

 

 

Prestavba hromadne schváleného vozidla

 

 • Záujemca si nechá namontovať schválené zariadenie v pracovisku montáže plynových zariadení. Po prestavbe získa osvedčenie o schválení plynového zariadenia (PZ), rozhodnutie o schválení PZ a potvrdenie o montáži PZ. Obvodný úrad môže tiež požadovať osvedčenie pracoviska na montáž, osvedčenie montážneho technika a základný technický opis zariadenia pre konkrétny typ vozidla.
 • Žiadateľ je povinný do 7 dní po montáži absolvovať riadnu STK a EK. (V prípade že ide o nové vozidlo, bude mu do protokolu vyznačená platnosť na dobu do 4-och rokov od dátumu prvého prihlásenia do evidencie.)
 • Následne (najneskôr do 7 dní od dátumu montáže) žiadateľ vyplní na obvodnom úrade pre cestnú dopravu žiadosť o zapísanie kombinovaného pohonu benzín-LPG do technického preukazu.
 • Vystavenie nového TP so zápisom alternatívneho pohonu BA+LPG. Cena kolku: 4,50 €
 • Majiteľ požiada o zápis do evidencie na krajskom dopravnom inšpektoráte. (Bez kolkov.)

 

 

 

Prestavba podľa európskeho predpisu EHK 115

 

 • V prípade typu vozidla schválenom na prestavbu tzv. retrofitným systémom (schváleným podľa európskeho predpisu EHK115) je postup podobný ako pri prestavbe hromadne schváleného vozidla.
 • Záujemca si nechá namontovať schválené zariadenie v pracovisku montáže plynových zariadení. Po prestavbe získa osvedčenie o schválení hromadnej prestavby (podľa EHK115) a potvrdenie o montáži PZ. Obvodný úrad môže tiež požadovať osvedčenie pracoviska na montáž, osvedčenie montážneho technika a základný technický opis zariadenia pre konkrétny typ vozidla.
 • Žiadateľ je povinný do 7 dní po montáži absolvovať riadnu STK a EK. (V prípade že ide o nové vozidlo bude mu do protokolu vyznačená platnosť na dobu do 4-och rokov od dátumu prvého prihlásenia do evidencie.
 • Následne (najneskôr do 7 dní od dátumu montáže) žiadateľ vyplní na obvodnom úrade pre cestnú dopravu žiadosť o zapísanie kombinovaného pohonu benzín-LPG do technického preukazu.
 • Vystavenie nového TP so zápisom alternatívneho pohonu BA+LPG. Cena kolku: 4,50 €
 • Majiteľ požiada o zápis do evidencie na krajskom dopravnom inšpektoráte. (Bez kolkov.)

 

 

 

Prestavba jednotlivého vozidla

 

Postup je zložitejší ak vozidlo nespadá ani pod jednu z vyššie uvedených kategórií. Vtedy je potrebné vopred písomne požiadať obvodný úrad dopravy o povolenie prestavby jednotlivého vozidla.

 

 

 

Žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla musí obsahovať:

 

 • identifikačné údaje o žiadateľovi,
 • fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a podpis,
 • právnická osoba: názov a adresa alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
 • značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verziu variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu, evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla,
 • účel, na ktorý má byť vozidlo po prestavbe použité.

 

 

 

Prílohou k žiadosti sú:

 

 • podrobný opis prestavby jednotlivého vozidla,
 • návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla, technický opis a výkresová dokumentácia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak neboli typovo schválené,
 • vo vymedzených prípadoch aj súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla k prestavbe, ak žiadateľom nie je výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla pred prestavbou.
 • Ďalej môže byť vyžadované predloženie stanovísk alebo odborných posudkov príslušných orgánov protipožiarnej ochrany, bezpečnosti práce, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a iných orgánov.

 

 

 

Rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla má platnosť jeden rok. V rozhodnutí sú určené podmienky potrebné na schválenie prestavby jednotlivého vozidla. Obvodný úrad dopravy uloží žiadateľovi vykonať skúšky vozidla po prestavbe jednotlivého vozidla, a ak je to potrebné, aj kontrolu montáže jeho systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v poverenej technickej službe overovania vozidiel, kontrolu originality vozidla na pracovisku kontroly originality. Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie určených skúšok a kontrol.

 

O schválení prestavby jednotlivého vozidla rozhoduje na základe písomnej žiadosti (obsahujúcej predpísané náležitosti a príslušné prílohy) fyzickej alebo právnickej osoby ten obvodný úrad dopravy, ktorý rozhodol o povolení prestavby jednotlivého vozidla.

 

 

 

Žiadosť o schválenie jednotlivej prestavby musí obsahovať:

 

 • identifikačné údaje o žiadateľovi,
 • fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a podpis,
 • právnická osoba, názov a adresa alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
 • značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verzia variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu,
 • evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla,
 • číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla

 

 

 

Prílohou k žiadosti sú:

 

 • protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe, z ktorého vyplýva, že vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, a návrh základného technického opisu vozidla, ktoré sú vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel,
 • osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla podľa § 23 zákona,
 • návrh doplnkového štítku výrobcu,
 • návrh zmien v osvedčení vypracovaný skúšobňou

 

 

 

Pri schválení prestavby jednotlivo prestavanému vozidlu obvodný úrad dopravy zapíše údaje

1) o prestavbe jednotlivého vozidla do osvedčenia o evidencii, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo

2) do technického osvedčenia vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo

3) vydá nové osvedčenie o evidencii vozidla alebo technické osvedčenie vozidla.

 

Ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní oznámiť vykonané zmeny v osvedčení o evidencii príslušnému orgánu policajného zboru, ktorý v osvedčení o evidencii vykoná evidenčný úkon. Prevádzkovateľ vozidla je povinný vybaviť vozidlo po prestavbe doplnkovým štítkom výrobcu umiestneným na ľahko prístupnom mieste v blízkosti výrobného štítku vozidla.
 

 

 

Koľko ma bude stáť prestavba na LPG?
Pošlite nám parametre auta a my vám vypočítame cenu.
Novinky emailom

Chcete dostávať aktuálne informácie o plyne do auta?